Korste introductie Hobo

Hobo is een dagcentrum voor dak- en thuisloze mensen in Brussel. Wij werken rond vier pijlers: trajectbegeleiding van werkzoekenden, organiseren van activiteiten, doorverwijzing van cliënten en sensibilisering. Het dagcentrum Hobo is een samenwerking tussen CAW Brussel vzw en Hobo vzw.

________________________________

Het belang van dagcentra in het landschap van de dak– en thuislozensector mag niet onderschat worden. Als dagcentrum kan en is Hobo een partner voor de cliënt gedurende de hele periode dat de persoon hier nood aan heeft. Mensen die op straat leven, in onthaalhuizen of mensen die (terug) een woning hebben gevonden: ze kunnen allen gedurende deze moeilijke periode in hun leven beroep doen op onze diensten. Voor vele mensen van de doelgroep betekent dit dat we een ankerplaats zijn, een plaats waar ze welkom zijn en blijven, ongeacht in welk stadium van dak– en thuisloosheid ze zich bevinden. Dagcentrum Hobo speelt op die manier in op een belangrijke nood van deze doelgroep: de noodzaak aan (langdurige) verankering.

Binnen ons aanbod houden we sterk rekening met de complementariteit van onze werking met de rest van de dak– en thuislozensector.  We voorzien in oplossingen voor de noden en behoeften van de doelgroep waarvan we opmerken dat deze niet of nauwelijks ingelost worden op andere plaatsen. Op deze manier kunnen we samen met onze partners binnen en buiten de dak– en thuislozensector een integraal aanbod voorzien dat de dak– en thuisloze persoon de best mogelijke kans biedt om zijn of haar situatie te verbeteren.

 

DOELGROEP

Het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk omschrijft thuisloze mensen als “personen die door financieel-economische, sociale en/of psychologische oorzaken en omstandigheden niet in staat zijn een dak of thuis te verwerven of te behouden.” Thuisloosheid is dus meer een proces van ontankering dan een statisch gegeven: het is het resultaat van allerlei gebeurtenissen, het wegvallen van steunfiguren en/of het niet kunnen voldoen aan sommige basisbehoeften.

Dat wil tevens zeggen dat het hier niet gaat om een homogene groep met een eenduidig profiel. Tot onze doelgroep behoort de dakloze persoon die op straat of in de urgente nachtopvang slaapt,  maar ook de persoon die een plaats heeft verkregen in een onthaalhuis of mensen die in een begeleide woonstructuur zijn ondergebracht.  Daarnaast is ons aanbod er ook voor de mensen die na hun periode in een onthaalhuis een studio of appartement hebben gevonden en nog maar net (opnieuw) van een stabiele woonsituatie genieten, mensen die dagcentra frequenteren,…

Aangezien thuisloosheid een problematiek is die zich situeert op verschillende levensdomeinen en eerder een proces is dan een feitelijk gegeven, kan niet verwacht worden dat deze problemen allemaal op korte termijn aangepakt kunnen worden. Het is vaak een proces van vallen en opstaan. Hobo is in dit hele proces aanwezig als een partner, een luisterend oor en een plaats van herbronnen voor de thuisloze persoon. Wij stellen binnen de werking van het dagcentrum verschillende basisbehoeftes centraal die onmisbaar zijn voor een humaan leven, zoals een sociaal netwerk, een deelname aan de samenleving, (…) goed onderwijs, een inkomen, een evenwichtige dagplanning, een gezonde leefomgeving, een goede gezondheid.

 

NETWERK

Als integraal onderdeel van de Brusselse thuislozensector wil Hobo zijn werking verankeren in een breed netwerk van samenwerkingen. Deze vormen bij wijze van spreken het skelet van de werking. Onmisbaar voor Hobo voor het bereiken van bovenstaande doelgroep zijn de partnerorganisaties waarmee we samenwerkingen op maat aangaan (voor een lijst; zie partners). Daarnaast zijn we overtuigd dat thuislozenzorg enkel goed gerealiseerd kan worden als zij geïntegreerd te werk gaat. Partnerschap, uitwisseling en samenwerking met andere actoren binnen en buiten de thuislozensector zijn daarom strikt noodzakelijk.  Hobo zet hier dan ook intensief op in.

 

AANPAK & METHODIEK

De algemene methodiek van Hobo steunt vooral op zijn integrale en drempelverlagende aanpak. Een integrale aanpak wil voor ons in de eerste plaats zeggen dat de thuisloze persoon voor alles eerst als persoon in zijn geheel wordt beschouwd. Alle levensdomeinen zijn intrinsiek met elkaar verweven en moeten simultaan worden aangeraakt om vooruit te komen in het leven. We merken dat bij onze doelgroep het echter niet eenvoudig is om sommige levensdomeinen te ‘activeren’. Vaak zijn er te veel  of te hoge drempels die hen weerhouden. Op Hobo hebben we jarenlange ervaring met het herkennen en identificeren van deze drempels. Onze aanpak richt zich dus op het ontwikkelen en uitvoeren van strategieën om deze drempels te verlagen, te verminderen of zelfs helemaal weg te werken.

Niet onbelangrijk voor onze aanpak is dat zij steeds vertrekt vanuit de sterktes van de persoon om waar mogelijk een activeringstraject op te starten, op professioneel, sociaal of welzijnsvlak. Dankzij de wisselwerking tussen de verschillende pijlers (zie diagram hieronder)) van Hobo oefenen we op verschillende levensdomeinen in overleg met de persoon invloed uit en brengen we samen met de thuisloze persoon verandering teweeg.


DOELSTELLINGEN

Het grootste streefdoel van de werking is om specifieke competenties van thuisloze mensen te versterken:

·  Maatschappelijke participatie en re-integratie
·  Zelfwaarde en zelfvertrouwen
·  Uitbouwen van een netwerk en isolement doorbreken
·  Zelfstandigheid bevorderen