Over ons

Hobo is een dagcentrum voor thuisloze mensen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

We werken met partnerorganisaties die ons mensen doorverwijzen.

Er wordt op drie vlakken gewerkt:  

1. Trajectbegeleiding - begeleiden thuislozen in hun zoektocht naar opleiding en werk

2. Organisatie van activiteiten - aanbod van allerlei activiteiten die inspelen op verschillende levensdomeinen (sociaal, professioneel, cultureel, sport, gezondheid...)

3. Doorverwijzing - we zoeken eveneens een gepaste doorverwijzing bij individuele vragen/problemen, we bieden geen individuele doorverwijzing.

 

Methodiek

Wij hechten veel belang aan de manier waarop wij de thuislozen willen motiveren. 

Eerst en vooral werken wij vanuit een positieve en enthousiasmerende benadering: de mensen gewoon een leuke tijd bezorgen, hun talenten laten (her)ontdekken, sport en gezondheid promoten, ze laten genieten van de Brusselse cultuur, hen iets bijleren... 

Bovendien werken wij drempelverlagend en op maat waarbij we rekening houden met de wensen, en noden en vragen van de thuisloze. 

Hobo werkt vanuit een geïntegreerde benadering van de doelgroep, waardoor de verschillende activiteiten nauw met elkaar verbonden zijn en mekaar versterken.  Het ene levensdomein beïnvloedt het andere en uit het ene kleine succes put de thuisloze kracht om op andere terreinen te werken.

Samenwerking

Wij geven  aandacht aan de individuele situatie van de cliënt, maar ook aan het functioneren van het individu in de maatschappij. Belangrijk zijn de samenwerkingsverbanden tussen de aangesloten thuislozenwerkingen onderling én met Hobo, en het ontwikkelen van een geïntegreerde aanpak in samenspraak met de individuele begeleider. Op deze manier benaderen we het doelpubliek op een coherente wijze 

Doelstellingen

Wij werken op 3 voornoemde vlakken met het oog op maatschappelijke participatie, het verhogen van maatschappelijke competenties van de doelgroep en het doorbreken van het sociaal isolementVerder werken wij ook aan re-integratie waarbij wij de mensen doorverwijzen naar bestaande initiatieven en organisaties in Brussel. Met dit alles hopen wij dat thuislozen via Hobo de kracht en het zelfvertrouwen vinden om aan hun situatie te werken en uiteindelijk hun leven weer in eigen handen nemen. 

Hobo beoogt  eveneens dat thuislozen de kans krijgen om een sociaal netwerk uit te bouwen en hun sociaal isolement te doorbreken.  We zetten bij het aanbieden van een zinvolle dagbesteding actief in op competentieverhoging op basis van de OESO-sleutelcompetenties: 

• Sociale competenties (actief participeren, opkomen voor hun rechten, samenwerken en waardebesef waaronder respect, eerlijkheid en solidariteit). 

• Positief zelfbeeld (zelfvertrouwen en zelfontplooiing).

• Autonoom denken en handelen (informatieverwerving, probleemoplossing, zelfsturing, kritisch en reflectief denken en zelfredzaamheid)

• Motivationele competenties (durven exploreren en cliëntparticipatie)

• Mentale soepelheid (creativiteit, inventiviteit en flexibiliteit)

• Functionele competenties (taal, vaktechnisch)

 

Geschiedenis van Hobo

Ontstaan

De basis van Hobo werd in 1991 gelegd naar aanleiding van het colloquium “Armoedebestrijding in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest” van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Hieruit bleek dat de meervoudige problemen van thuislozen waar begeleiders telkens weer mee geconfronteerd werden, voornamelijk veel aandacht vergden op psychosociaal vlak en men zodoende minder diep kon ingaan op even belangrijke zaken zoals toeleiding tot tewerkstelling en opleiding, culturele beleving, sport en recreatie, medische en hygiënische zorgen en familiale en sociale contacten. 

Uit de voorbereidingen van dit colloquium ontstond de wens vanuit verschillende thuislozenwerkingen om een samenwerkingsverband op te zetten om deze aspecten van kansarmoede gezamenlijk en dus efficiënter te kunnen aanpakken. 

Zes onthaalcentra en een sociaal verhuurkantoor gevestigd in Brussel vormden in 1992 de stichtende leden van de vzw Hobo, die de doelstelling van een geïntegreerde thuislozenzorg wilden nastreven. 

Evolutie

Doorheen de jaren is Hobo geëvolueerd naar een dagcentrum voor thuislozen. (geevolueerd van waaruit??) We hebben enkele moeilijke jaren gekend door onzekerheid omtrent subsidiëring maar dankzij de vele medestanders en sympathisanten kunnen we nog steeds een kwalitatieve werking aanbieden.  

In 2010 maakten we de overgang naar CAW Archipel. Vanaf 2012 is het dagcentrum een samenwerking tussen 2 vzw’s: Hobo vzw en CAW Archipel vzw.  Beide vzw’s voorzien personeel en werkingssubsidies zodat het dagcentrum kwalitatieve hulpverlening kan bieden.  

Vanaf 2014 zijn CAW Archipel en CAW Mozaïek gefusioneerd tot CAW Brussel.